Ổn định và phát triển:
Trí thức Trung Quốc đang nghĩ gì?

Trần Hữu Dũng

 

Tóm tắt

Bài này điểm qua ý kiến của trí thức Trung Quốc trong khoảng 20 năm gần đây về hiện trạng của nước họ về mặt kinh tế, xã hội, giáo dục, hành chính, và môi trường.  Cụ thể, bài sẽ giới thiệu ba nhóm trí thức: Tân Tả, Tân Hữu, và không thuộc phe nào.

I. Tân Tả:

Bài sẽ tóm tắt các phân tích của (1) Uông Huy (Wang Hui) về "hiện đại tính" và "Trung Quốc tính"; (2) Thôi Chi Nguyên (Cui Zhiyuan) về vấn đề xí nghiệp; (3) Vương Thiệu Quang (Wang Shaoguang) và Hồ An Cương (Hu Angang) về vấn đề "nhà nước lớn, nhỏ"; (4) Hồ An Cương về phát triển và môi trường; và (5) Tiễn Lí Quần (Qian Liqun) về giáo dục...

II. Tân Hữu

Bài sẽ tóm tắt ý kiến của (1) Trương Duy Nghênh (Zhang Weiying) và (2) Chu Học Cần (Zhu Xueqin)...

III. Không thuộc phe nào

Bài sẽ giới thiệu ý kiến của Tần Cối (Qin Hui)

 

Toàn văn bài này sẽ được đăng trên tạp chí Thời Đại Mới.